ข่าว | การเมือง | เศรษฐกิจ | ข้อมูลประเทศ | more »
 
Sort by :
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>
 
  ข้อมูลจังหวัด รายการที่ 51 - 60 จากผลการค้นหาทั้งหมดประมาณ 116 รายการของคำค้น ประมุข -excxs:0 -excxs:0 sub1s:2538 sub1s:2524 -excxs:0 sub1s:2524 sub1s:2524  

  นโยบายการดำเนินงานฝ่ายปกครอง โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
  ...อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เน้นให้นักเรียนมีจิตสำนึกที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลูก ด.ร. ต้อง...
  - 13 ก.ค. 2547

  พญามังรายมหาราช,พ่อขุนเม็งราย
  ...ตั้งอาณาจักรของตนขึ้น เรียกว่า อาณาจักรหิรัญนครเงินยาง และได้สถาปนาองค์ประมุขขึ้นมีนามว่า พระเจ้าลวจังกราช (หรือ ลาวจก ) ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพญามังรายมหาราช พญามังรายมหาราช ประสูติ เมื่อวันอาทิตย์ แรม 9 ค่ำ...
  - 2 ก.ค. 2547

  รายชื่อโรงเรียนสังกัด สพฐ. จังหวัดตาก เขต 2
  ...อำเภอ หมายเลข โทรศัพท์ จำนวน ผู้บริหาร ตำแหน่ง ครู นร. ห้อง 1. แม่สอด แม่สอด 055531115 0 881 25 นายมนัส คำตา ผอ.รร. 2. บ้านแม่ตาว แม่สอด 533563447 0 238 8 นายวินัย หนุ่มคำ อจญ. 3. บ้านห้วยม่วง แม่สอด 532563216...
  - 1 ก.ค. 2547

  รายชื่อโรงเรียนสังกัด สพฐ. จังหวัดนครนายก
  ... จำนวน ชื่อผู้บริหาร ร.ร. ตำแหน่ง ครู นร. ห้อง 1. วัดกุดตะเคียน เมืองนครนายก 037386401 0 52 7 นายทองม้วน เจริญสุข - 2. วัดวังทิพย์พันธาราม เมืองนครนายก - 0 79 7 นายจำเนียร ศรีจันทร์ - 3. วัดเกาะกระชาย เมือง...
  - 1 ก.ค. 2547

  รายชื่อโรงเรียนสังกัด สพฐ. จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 3
  ... โทรศัพท์ จำนวน ชื่อผู้บริหาร ร.ร. ตำแหน่ง ครู นร. ห้อง 1. วัดรักขิตวัน ชะอวด 075381336 0 213 8 นายประทีป เศวตคชกุล อจญ. 2. บ้านศาลาทวดทอง ชะอวด - 7 105 8 นางสาววิมลพร อยู่คงแก้ว อจญ. 3. บ้านชะอวด ชะอวด...
  - 1 ก.ค. 2547

  รายชื่อโรงเรียนสังกัด สพฐ. จังหวัดนครสวรรค์ เขต 3
  ... - 4 57 7 นางชลอ สมุทรลอยวน อจญ. 169. บ้านวังทองประชานุกูล ไพศาลี - 7 69 8 นายประมุข ตั้งวงษ์เลิศ อจญ. 170. บ้านโพธิ์ประสาท ไพศาลี - 13 228 11 นายสมัคร คูณหอม ผอ.รร. 171. บ้านโค้งสวอง ไพศาลี - 6 62 8 นายสิทธิ...
  - 1 ก.ค. 2547

  รายชื่อโรงเรียนสังกัด สพฐ. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 2
  ...(บวรวิทยา) ผักไห่ - 16 232 11 นายวินัย ทองอยู่ยืด ผอ.รร. 125. วัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข) ผักไห่ 035392014 7 122 8 นายเฉลิมศักดิ์ บุญมาก อจญ. 126. วัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) ผักไห่ 035391513 15 156 11 นายเสวก...
  - 1 ก.ค. 2547

  รายชื่อโรงเรียนสังกัด สพฐ. จังหวัดภูเก็ต
  ... 12 352 12 นายประชา ชลชวลิต อจญ. 2. บ้านสะปำ เมืองภูเก็ต 076212482 22 576 19 นายประมุข ตันจำรูญ ผอ.รร. 3. เกาะมะพร้าว เมืองภูเก็ต - 5 76 8 นายวิลาศ ปริญญานิยม อจญ. 4. บ้านกู้กู เมืองภูเก็ต 076214928 9 265 8...
  - 1 ก.ค. 2547

  รายชื่อโรงเรียนสังกัด สพฐ. จังหวัดสมุทรสงคราม
  ... 9 - - 60. เมธีชุณหะวัณวิทยาลัย บางคนที 034761455 13 130 6 - - 61. วัดเขายี่สาร (ประมุขเวชกิจ) อัมพวา 034763137 9 103 8 นายสมควร บุญพยนต์ อจญ. 62. วัดโคกเกตุ (เสริมสมบูรณ์วงศ์) อัมพวา 034732656 30 541 18 นาง...
  - 1 ก.ค. 2547

  รายชื่อโรงเรียนสังกัด สพฐ. จังหวัดสุพรรณบุรี เขต 1
  ...ขุด บางปลาม้า - 4 45 8 นายพิทยา บางสุวรรณ ครูใหญ่ 124. วัดท่าตลาด บางปลาม้า - 3 0 0 นายชาลี ทิวาวงษ์ อจญ. 125. บางปลาม้า (สูงสุมารผดุงวิทย์) บางปลาม้า 035587340 91 2015 48 - - 126. หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 บาง...
  - 1 ก.ค. 2547


 
Go to page / 12
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>
 
Home | สืบค้นข่าวย้อนหลัง | ประมวลข่าวเด่น | การเมือง | ประวัติศาสตร์โลก | เศรษฐกิจ | Company Profiles
คำพิพากษา | Country Profiles | 76 Provinces | Food | Shopping | Spa & Massage | ศิลปวัฒนธรรม | Learning Network